Status Anak Yang Dilahirkan Melalui Hasil Sewa Rahim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Linda Afifah, Khoirul Asfiyak, Moh Muslim

Abstract


Teichnological deiveilopmeints havei madei it possiblei to carry out an artificial inseimination proceiss that useis thei womb of anotheir woman, oftein calleid a surrogatei motheir, as a meithod to heilp marrieid coupleis who cannot havei childrein naturally. Howeiveir, thei practicei of reinting a womb has givein risei to deibatei reigarding thei status of thei child beiing born, to whom thei lineiagei of thei child's offspring is reilieid, to thei owneir of thei eigg ceills or to thei woman who owns thei reinteid womb. This reiseiarch aims to find out what thei status of childrein is and to whom thei childrein born through surrogatei motheirs arei vieiweid from thei peirspeictivei of Islamic law and positivei law using library reiseiarch, conteint analysis and comparativei analysis meithods.

Thei reiseiarch reisults statei that thei status of childrein born through womb reint is vieiweid from thei peirspeictivei of Islamic law and is positivei, stating that thei child's lineiagei is attacheid to thei suirrogatei motheir and thei family of thei motheir who conceiiveid and gavei birth to him, eivein thouigh geineitically thei fatheir and motheir arei a couiplei. huisband and wifei who einteir into an agreieimeint with a woman who is thei objeict of inteirmeidiary suirrogacy. Howeiveir, according to thei peirspeictivei of Islamic law, thei child's statuis beicomeis a child of aduilteiry if thei agreieimeint is not baseid on a marriagei beitweiein thei huisband (promisei makeir) and a suirrogatei motheir (suirrogatei motheir) and from a positivei leigal peirspeictivei thei child's statuis beicomeis an illeigitimatei child beicauisei in Islamic law and law Positiveily reinting thei womb is haram or not alloweid.

Keywords: Child Statuis, Suirrogatei Motheir, Womb Reintal, Islamic Law, Positivei Law


Full Text:

PDF

References


Abdulkadiir, M. (1992). Hukum Peiriikatan. Ciitra Adiitya.

Abdullah, M. F. (2023). Status Nasab Anak Hasiil Iinseimiinasii Buatan deingan Donor Speirma Peirspeiktiif Maqashiid Syarii’ah Mazhab Hanafii dan Mazhab Syafii’ii [UIiN Syariif Hiidayatullah Jakarta]. Iin Iinstiitutiional Reiposiitory UIiN Syariif Hiidayatullah Jakarta: https://reiposiitory.uiinjkt.ac.iid/dspacei/handlei/123456789/73589

Abhiimantara, Ii. B. (2018a). Akiibat Hukum Anak Yang Lahiir Darii Peirjanjiian Surrogatei Motheir. Iin Skriipsii. Surabaya. Uniiveirsiitas Aiirlangga.

Abhiimantara, Ii. B. (2018b). Akiibat Hukum Anak Yang Lahiir Darii Peirjanjiian Surrogatei Motheir. Notaiirei, 1(1), 39–52. https://doii.org/10.20473/NTR.V1Ii1.9097

Ahsiin W, A., Nusroh, N. L., & Ziirziis, A. (2013). Kamus Fiiqh (Ceit. 1). Amzah.

Aiisiiyah Anwar, W., Supandii Patamparii, A., Pareiparei, Ii., & Keicamatan Maliilii Luwu Tiimur, K. (2022). Fatwah Study of Iindoneisiian Uleima Counciil and Saudii Ulama on IiVF Eimbryos (Comparatiivei Analysiis). Jurnal Mariital: Kajiian Hukum Keiluarga Iislam, 1(1), 21–36. https://doii.org/10.35905/MARIiTAL_HKIi.V1Ii1.3241

Al-Diimasku, Ii. T. B. biin M. A.-K. (2016). Kiifayah al akhyar fii hallii ghayab al iikhtiishar (Ceit.1). Pustaka Azzam.

Al-Haniif, M. (n.d.). Anak dan Masalah dalam Hukum Iislam. Grafiindo Peirsada.

Amiinah. (2008). Peirliindungan Hukum Teirhadap Anak Yang Lahiir darii Hasiil Seiwa Rahiim. 282.

Arsyam, M., & Yusuf Tahiir, M. (2021). Ragam Jeiniis Peineiliitiian dan Peirspeiktiif. Al-Ubudiiyah: Jurnal Peindiidiikan Dan Studii Iislam, 2(1), 37–47. https://doii.org/10.55623/AU.V2Ii1.17

Astutii, F. F. (2017). Status Keiwariisan Anak Hasiil Seiwa Rahiim (Surrogatei Motheir)Dalam Peirspeiktiif Hukum Iislam.

Atabiik, A., & Mudhiiiiah, K. (2014). Peirniikahan dan Hiikmahnya Peirspeiktiif Hukum Iislam. Yudiisiia, 5(2), 293–294.

Atiif;, S. D. J. S. S. D. D. Y. N. F. (2016). Aspeik Hukum Seiwa Rahiim: Dalam Peirspeiktiif Hukum Iindoneisiia. //0.0.0.0/iindeix.php?p=show_deitaiil&iid=40167

Djaja, Ei. (2009). KUHP Khusus Kompiilasii Keiteintuan Piidana dalam Undang-Undang Piidana Khusus. Siinar Grafiika.

Fadhiillah, N. A. (2018). Status peirwaliian anak hasiil seiwa rahiim dalam pandangan hukum Iislam dan hukum posiitiif. Iinstiitutiional Reiposiitory UIiN Syariif Hiidayatullah Jakarta. https://reiposiitory.uiinjkt.ac.iid/dspacei/handlei/123456789/44825

Gunawan, H. (2019). Peindiidiikan Agama Iislam Dan Budii Peikeirtii. Journal of Cheimiical Iinformatiion and Modeiliing, 53(9), 1689–1699.

Hartanto;, H. T. J. A. (2014). Aspeik Hukum Bayii Tabung Dan Seiwa Rahiim Peirspeiktiif Hukum Peirdata dan Hukum Iislam.

Iiriianto, K. (2014). Biiologii reiproduksii; reiproductiivei biiology. https://liib.fkm.uii.ac.iid

Latiif, M. abdul. (2021). Iibu Peinggantii Dalam Peirspeiktiif Hukum Iislam (Vol. 4, Iissuei 2) [STAIi Al-Hamiidiiyah Bangkalan]. https://doii.org/10.36835/AL-FIiKRAH.V4Ii2.147

Lonardii, C. (2020). Iintrafamiiliial Surrogacy: Motiivatiions, Iimagiinary and Curreint Reialiity. 10(3), 605–629. https://doii.org/11562/1040480

Meirtokusumo, S. (2010). Hukum Acara Peirdata Iindoneisiia. Atma Jaya.

Nadeisul, H. (2010). Cantiik, ceirdas, & feimiiniin : keiseihatan peireimpuan seipanjang usiia. 311. https://liibrary.bpk.go.iid/koleiksii/deitiil/jkpkbpkpp-p-11668

Natadiimaja, H. (2009). Hukum peirdata meingeinaii hukum peirorangan dan hukum beinda (Eid1. Ceit1). Graha Iilmu.

Noviiyantii, Ii. (2021). Makna Pasangan Muliia: Analiisiis Teirhadap Lafal Zauj Karīm Dalam Surah Al-Syu’arā’ Ayat 7. https://reiposiitory.uiinjkt.ac.iid/dspacei/handlei/123456789/56898

Putrii, C. Y., & Kadiir, S. M. D. A. (2023). Peirspeiktiif Hukum Iislam Teirhadap Anak Yang Diilahiirkan Meilaluii Iibu Peinggantii (Surrogatei Motheir). Zaakein: Journal of Ciiviil and Busiineiss Law, 4(2), 258-272–258 – 272. https://onliinei-journal.unja.ac.iid/Zaakein/artiiclei/viieiw/26051

Ratman, D. (2012). Surrogatei motheir dalam peirspeiktiif eitiika dan hukum: boleihkah seiwa rahiim dii Iindoneisiia? Grameidiia.

Saliim.HS. (2013). Peirkeimbangan Hukum Kontrak dii Luar Kuh Peirdata Buku Dua. Rajagrafiindo Peirsada.

Suhaiimii;, K. (2006). Keitiika Pasiiein Beirtutur Kata.

Suliistiio, M. (2020). Status Hukum Anak Yang Lahiir Darii Surrogatei Motheir (Iibu Peinggantii) Dii Iindoneisiia. Jurnal Eiducatiion and Deiveilopmeint, 8(2), 561677. https://www.neiliitii.com/publiicatiions/561677/

Viiqriia, A. (2022). Analiisiis Seiwa Rahiim (Surrogatei Motheir) Meinurut Hukum Peirdata Dan Hukum Iislam. "Dharmasiisya” Jurnal Program Magiisteir Hukum FHUIi, 1(4). https://scholarhub.uii.ac.iid/dharmasiisya/vol1/iiss4/3

Wafii, A. (2020). Niikah Mut’ah Studii Komparatiif Tafsiir Al-Miizan Dan Tafsiir Al-Tahriir Wa Al-Tanwiir. Jurnal Hiikmatiina, 2(1), 35–49. https://jiim.uniisma.ac.iid/iindeix.php/jh/artiiclei/viieiw/13592

Waruwu, M. (2023). Peindeikatan Peineiliitiian Peindiidiikan: Meitodei Peineiliitiian Kualiitatiif, Meitodei Peineiliitiian Kuantiitatiif dan Meitodei Peineiliitiian Kombiinasii (Miixeid Meithod). Jurnal Peindiidiikan Tambusaii, 7(1), 2896–2910. https://doii.org/10.31004/JPTAM.V7Ii1.6187

Wiitanto, D. Y. (2012). Hukum keiluarga hak dan keidudukan anak luar kawiin : pasca keiluarnya putusan MK teintang ujii mateiriiiil UU peirkawiinan/ Wiitanto. Jakarta : Preistasii Pustaka, 2012.

Yadaiiny, F. A. Al. (2019). Peirjanjiian Surrogatei Motheir/Seiwa Rahiim Dan Peingaruhnya Teirhadap Status Anak Yang Diilahiirkan. Uniiveirsiitas Iislam Neigeirii Waliisongo Seimarang.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Alamat Redaksi:
Kantor: Prodi Ahwal Syakhshiyyah
Fakultas Agama Islam
(gedung Usman bin Affan),Universitas Islam Malang (UNISMA)
Phone: 081334447073, 0341 - 580547, Fax.: 0341 - 552249
Email: hikmatina@unisma.ac.id
Alamat: Jalan Mayjen Haryono 193 Malang 65144